Akshaya

Akshaya Swayam Sahaya Sangam (S.H.G)

Name:
Vineesh M.R
Age:
35
Work:
Aluminium Fabrication
Mobile:
9947688539
Blood:
O+

Name:
Vinod K.S
Age:
41
Work:
Aluminium Fabrication
Mobile:
9895066796
Blood:
O+

Name:
Melcom Austin Obby
Age:
54
Work:
Business
Mobile:
9446042313
Blood:
B+

Name:
Sajeevan
Age:
49
Work:
Tailor
Mobile:
Blood:

Name:
Renjith C.R
Age:
37
Work:
Welder
Mobile:
9995491146
Blood:
B+

Name:
Pramod C.P
Age:
47
Work:
Painting
Mobile:
9847266530
Blood:
B+

Name:
Joseph Vinu
Age:
44
Work:
Driver
Mobile:
9961631352
Blood:
B+

Name:
Biju M.M
Age:
42
Work:
Mason
Mobile:
9895373233
Blood:
O+

Name:
Sanil Kumar
Age:
41
Work:
Electrician
Mobile:
9946816302
Blood:
B+

Name:
Biju A.P
Age:
45
Work:
Electrician
Mobile:
9846080206
Blood:
B+

Name:
Viju P.M
Age:
45
Work:
Electronic Technician
Mobile:
9846401089
Blood:
B+

Name:
Sudeesh Kumar
Age:
42
Work:
Mason
Mobile:
98474645851
Blood:
A+

Name:
Binoy K.A
Age:
46
Work:
Contractor
Mobile:
9847716675
Blood:
B+

Name:
Albon V.A
Age:
50
Work:
Mason
Mobile:
9847875459
Blood:
B+

Name:
Jaison P.J (Jestentien)
Age:
45
Work:
Tailor
Mobile:
9446463222
Blood:
AB+

Name:
Joshy A.G
Age:
49
Work:
Carpentry
Mobile:
9895344361
Blood:
O+

Name:
Anjelos K.J
Age:
44
Work:
Mason
Mobile:
9526027273
Blood:
O+

Name:
Sreenath K.B
Age:
35
Work:
Tour Operator
Mobile:
9947288288
Blood:
B+

Name:
Manoj P.J
Age:
42
Work:
Mason
Mobile:
9846663351
Blood:
B+